Aktualność

Data publikacji: 2023-12-06

Relacja ze spotkania Zespołu EVET 5.12.2023 w Elblągu

Jaką wartość dla ucznia i szkoły niesie udział w konkursach branżowych? W jaki sposób uczelnia może realizować upskilling i reskilling? Co świadczy o jakości kształcenia zawodowego? Te tylko kilka z zagadnień, które zostały poruszone na ostatnim w tym roku spotkaniu Zespołu EVET.

5 grudnia odbyło na terenie Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyło się coroczne spotkanie podsumowujące prace Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (EVET). W pierwszej, plenarnej części, wzięli udział zaproszeni uczniowie i nauczyciele z trzech szkół technicznych.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji Ekspertki EVET, Joanny Górzyńskiej, która nakreśliła ideę konkursów Worldskills, omówiła wyzwania, jakie wiążą się z udziałem w konkursie, a także przedstawiła korzyści dla ucznia i szkoły. Przygotowanie do konkursu wymaga stworzenia w szkole odpowiedniego klimatu, który wspiera pasje i zainteresowania młodych ludzi przy aktywnym udziale nauczycieli, mentorów i dyrektora, a także zaangażowaniu pracodawców. Networking jest tutaj kluczowy. Mistrzostwo ucznia lub drużyny to prestiż dla szkoły, ale też wielka motywacja dla innych uczniów i kadry. Warto jednak zaznaczyć, że nie chodzi tylko o zwycięstwo. Udział w konkursie to też szansa na podpatrzenie dobrych praktyk i zdobycie gotowych inspiracji do wdrożenia w szkole. W kontekście osobistym ważnym aspektem dla uczestnika jest natomiast możliwość sprawdzenia własnych umiejętności i orientacja, co już umie i w którym miejscu się znajduje na swojej ścieżce kariery. Kolejna edycja konkursu odbędzie się w Lyon w 2024 r.

W kolejnej prezentacji dr hab. Marek Łukasik, profesor Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, przedstawił rezultaty projektu „3LoE – Three-level centres of professional excellence: Qualification, entrepreneurship and innovation in the Green Economy” w ramach akcji Centra Doskonałości Zawodowej (CoVE) Erasmus+. W projektach CoVe rozwijane są międzynarodowe sieci współpracy tworzące ekosystem umiejętności. Działania na poziomie lokalnym wspierają innowacje, rozwój regionalny, włączenie społeczne oraz cyfrową i zieloną transformację. Ich celem jest umożliwienie instytucjom VET szybkiego dostosowania się do zmieniających się potrzeb społecznych i gospodarczych. W projekcie 3LoE wzięło udział 7 państw, a polskie CDZ utworzył Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku oraz Izba Rzemieślnicza w Szczecinie.

W ramach projektu Uniwersytet Pomorski opracował m.in. program studiów dualnych na poziomie licencjackim na kierunku logistyka – zielone łańcuchy dostaw, kurs doszkalający „Zaawansowane umiejętności cyfrowe” oraz moduł kształcenia „Zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwami”.  Jednym z założeń projektu było uwspólnienie programów kształcenia, aby kontynuacja nauki na kolejnym poziomie PRK nie wymagała powtarzania treści programowych. W zakresie tworzenia elastycznych ścieżek kształcenia opracowano moduły kształcenia, dzięki którym osoba ucząca się może zdobyć mikrokompetencje uzupełniające dotychczasowy zasób umiejętności. Istotnym wyzwaniem jest współpraca z pracodawcami. Uczelni udało się nawiązać współpracę m.in. z firmą Markos, której pracownicy mogą skorzystać z możliwości doszkalania w ramach studiów stacjonarnych na UP.

Ostatnią prelegentką w sesji plenarnej była dr hab. Lilla Młodzik, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego i Ekspertka EVET, która omówiła założenia projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, A.3.1.1. Celem projektu jest wielowymiarowa diagnoza organizacji i zasad funkcjonowania kształcenia zawodowego w województwie/powiatach, w tym identyfikacja mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, analiza potrzeb i oczekiwań wszystkich interesariuszy oraz wzajemnych interakcji, ocena szkolnictwa zawodowego w kontekście specyfiki regionu, wymagań lokalnego rynku pracy i zmian społeczno-gospodarczych, a także analiza dostępności i skuteczności wsparcia mającego na celu ograniczenie luki pomiędzy kompetencjami i kwalifikacjami posiadanymi przez kadry a tymi pożądanymi na rynku pracy. Projekt jest realizowany w okresie 1.10.2023-30.06.2026.

Zwieńczeniem pierwszej części spotkania było zwiedzanie Akademii Nauk Stosowanych i nowo otwartych pracowni. Uczestnicy, w tym uczniowie, mieli okazję zapoznać się z nowoczesnym sprzętom w pracowniach dedykowanych m.in. skanowaniu i drukowaniu 3D, programowaniu robotów, sterowaniu dronami, kosmetologii, a także badaniom biologiczno-chemicznym.

W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja ekspercka na temat jakości kształcenia zawodowego. Dr Katarzyna Olszewska przedstawiła rozwiązania zastosowane w Finlandii, Liechtensteinie, Kazachstanie i na Węgrzech, a eksperci mieli zdefiniować, co jest wskaźnikiem jakości kształcenia w Polsce. Niemal jednogłośnie stwierdzono, że oficjalnie przyjętym wyznacznikiem jest zdawalność egzaminów zawodowych, ale to kryterium nie zawsze jest miarodajne. Równie ważne jest przygotowanie kadr i ich gotowość do podnoszenia swoich kompetencji, a także zatrudnialność absolwentów. Eksperci zgodzili się, że potrzebna jest aktualizacja standardów kształcenia i szkolenia zawodowego, a dobrym wyznacznikiem są standardy Worldskills. Ponadto podjęto kwestię wewnętrznych i zewnętrznych systemów zapewniania jakości.

Prezentacje ze spotkania:
1. „Dlaczego warto brać udział w konkursach branżowych?” Joanna Górzyńska, Ekspert EVET
2. „Wdrażanie edukacji dualnej, w tym dualnych programów w szkolnictwie wyższym” dr hab. Marek Łukasik
3. „Budowa systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz uczenia się przez całe życie – założenia projektu” dr hab. Lilla Młodzik, Ekspert EVET