POTęGA WIEDZY

Zespół Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (EVET) funkcjonuje przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji od 2021 roku, a jego plan działań jest integralną częścią Planu Pracy programu Erasmus+. Eksperci są nominowani przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Do głównych zadań Krajowego Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (EVET) należy promowanie oraz doradztwo w zakresie praktycznego zastosowania narzędzi unijnych dotyczących wspierania: mobilności edukacyjnej, zapewnienia wysokiej jakości efektów uczenia się, uznawalności kompetencji i kwalifikacji. Powyższe cele są realizowane poprzez organizowanie we współpracy z ekspertami i przy ich konsultacji merytorycznej: seminariów, konferencji tematycznych, warsztatów, szkoleń, wykładów, debat, wizyt studyjnych oraz prac analitycznych, a także udzielanie doradztwa eksperckiego beneficjentom programu Erasmus+ i innym podmiotom aktywnym w obszarze systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Zespół działa na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego i wspierania współpracy szkół branżowych i technicznych z pracodawcami.

W zakresie prowadzonego doradztwa dla instytucji kształcenia zawodowego w celu lepszego zrozumienia i zastosowania efektów kształcenia zawodowego w praktyce, eksperci prowadzą szkolenia i webinaria dla beneficjentów projektów mobilnościowych Programu Erasmus+. Instytucje zainteresowane uzyskaniem wsparcia mogą także skorzystać z konsultacji eksperckich.

W ramach działań prowadzonych przez Zespół Ekspertów kontynuowane jest wsparcie i doradztwo dla beneficjentów sektora szkolnictwa wyższego, zwłaszcza dla Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, szczególnie w zakresie organizacji praktyk na studiach o profilu praktycznym.

Rozwijana jest strona internetowa upowszechniająca materiały na temat narzędzi Komisji Europejskiej wspierających mobilność edukacyjną, a także uczenie się przez całe życie. Eksperci ds. Kształcenia Zawodowego współpracują z Krajowymi Centrami Europass oraz Euroguidance, ambasadorami EPALE, Krajowym Biurem EPALE, ekspertami Worldskills, Biurem sektora Szkolnictwo Wyższe Erasmus+ FRSE oraz biorą aktywny udział w konferencjach FRSE promujących sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.