POTęGA WIEDZY

W 2021 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji rozpoczęła obsługę organizacyjną Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (EVET) nominowanych przez MEiN. Plan działań Zespołu Ekspertów stanowi integralną część Planu Pracy programu Erasmus+.

 

Do głównych zadań Krajowego Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (EVET) należy promowanie oraz doradztwo w zakresie praktycznego zastosowania narzędzi unijnych dotyczących wspierania: mobilności edukacyjnej, zapewnienia wysokiej jakości efektów uczenia się, uznawalności kompetencji i kwalifikacji, badania losów absolwentów kształcenia zawodowego. Powyższe cele są realizowane poprzez organizowanie we współpracy z ekspertami i przy ich konsultacji merytorycznej: seminariów, konferencji tematycznych, warsztatów, szkoleń, wykładów, debat, wizyt studyjnych oraz prac analitycznych, a także udzielanie doradztwa eksperckiego beneficjentom programu Erasmus+ i innym podmiotom aktywnym w obszarze systemu kształcenia zawodowego w Polsce.  Zespół działa na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego i wspierania współpracy szkół branżowych i technicznych z pracodawcami.

 

W celu realizacji powyższych zadań FRSE planuje organizację seminariów informacyjnych na temat narzędzi europejskich wspierających rozwój i jakość kształcenia zawodowego. Odbędą się także spotkania robocze oraz konferencja otwierająca prac Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia Zawodowego. W zakresie prowadzonego doradztwa dla instytucji kształcenia zawodowego w celu lepszego zrozumienia i zastosowania efektów kształcenia zawodowego w praktyce, eksperci poprowadzą cykl warsztatów i webinariów dla beneficjentów projektów mobilnościowych Programu Erasmus+.

 

W ramach działań prowadzonych przez Zespół Ekspertów kontynuowane będą wybrane działania na rzecz wsparcia i doradztwa beneficjentów sektora szkolnictwa wyższego zwłaszcza dla Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, szczególnie te dotyczące zastosowania elementów programu studiów na profilu praktycznym.

 

Rozwijana będzie strona internetowa upowszechniająca materiały na temat narzędzi Komisji Europejskiej wspierających mobilność edukacyjną, a także uczenie się przez całe życie. Eksperci ds. Kształcenia Zawodowego podejmą współpracę z Krajowymi Centrami Europass oraz Euroguidance, ambasadorami EPALE, Krajowym Biurem EPALE, ekspertami Worldskills, Biurem sektora Szkolnictwo Wyższe Erasmus+ FRSE oraz będą brali aktywny udział w konferencjach FRSE promujących sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.