Mieczysław Wilk

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

Profesor Oświaty Mieczysław Wilk jest zatrudniony w ZST w Mielcu jako nauczyciel zawodowych przedmiotów mechanicznych i matematyki. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, WSP Rzeszów i WSP Kraków. Posiada 43 letni staż pracy, w tym 34 lata w oświacie. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz licznymi nagrodami (dwie Ministra Edukacji i Nauki, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, dwie Starosty Powiatu Mieleckiego, trzy Dyrektora WSK-PZL Mielec, jedenaście Dyrektora ZST w Mielcu). Jest autorem ponad 270 publikacji naukowych z zakresu szkoły średniej, w tym: dwóch „Pakietów edukacyjnych” dla 4 zawodów, 53 eduskryptów, ponad 130 przedmiotowych programów nauczania dla 9 zawodów branży mechanicznej, 88 opracowań multimedialnych (ogólnie dostępnych na stronie ZST w Mielcu dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli oraz zainteresowanych) oraz 6 skryptów uczelnianych z matematyki.

W latach 1982-1988 opracował 8 projektów racjonalizatorskich z zakresu narzędzi skrawających, które zostały przyjęte i wdrożone w produkcji WSK PZL Mielec.

W latach 2001 – 2012 opracował i w całości zrealizował trzy edukacyjne projekty unijne („Przygotowanie specjalistów w zawodzie technik mechanik różnych specjalizacji mechatronicznych zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy” – program PHARE 2001, „Matematyka stosowana ze wspomaganiem komputerowym w przedmiotach ogólnokształcących”, „Matematyka i ekonomia na bank” – program POKL) na kwotę ponad dwóch milionów złotych dla beneficjentów w/w projektów.

W latach 2014 – 2021 sprawował funkcję szkolnego koordynatora projektów w ramach programu RPO WP na lata 2014 - 2020, działanie 9.4.: „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w Powiecie Mieleckim” i „Podkarpacka akademia motoryzacji – innowacyjne szkolnictwo zawodowe”.

Jest pomysłodawcą i współautorem projektu, w ramach FEPK na lata 2021 - 2027, działanie 07.13., pt.: „Wyzwanie przyszłości – innowacyjne kształcenie dualne + STEAM + w Powiecie Mieleckim”.

W latach 2020 – 2023, M. Wilk, kierował pracami zespołów nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, w wyniku czego szkoła otrzymała tytuły i statuetki: Inspirator Kariery 2021, Biznes Klasa 2022, Złoty Prym 2023 oraz Podkarpacki Certyfikat Edukacyjny 2023. 

W 2023 roku uzyskał z wyróżnieniem Certyfikat Podkarpackiej Akademii Innowacji Pedagogicznych oraz tytuł Zawodowca Roku 2022. Aktualnie pełni funkcję członka Krajowego Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.