Aktualność

Data publikacji: 2024-02-09

Mobilność edukacyjna - tu liczy się jakość

O co należy zadbać planując mobilność? Jak uniknąć problemów przy realizacji praktyk zagranicznych? W jaki sposób projektować działania tak, aby przyniosły najlepszy rezultat? Zapraszamy do lektury nowego artykułu dla beneficjentów programu Erasmus+.

Instytucje, które uzyskały dofinansowanie na realizację krótkoterminowego projektu mobilności (KA 122 VET) lub projektu z akredytacją (KA 121 VET), są zobowiązane do przestrzegania ustanowionych przez Komisję Europejską standardów jakości programu Erasmus+. Standardy te mają na celu m.in. zapewnienie wszystkim uczestnikom projektu wysokiej jakości doświadczeń związanych z mobilnością. Wymaga to od organizacji partnerskich określenia oczekiwanych efektów uczenia się, uzgodnienia kryteriów i metod weryfikacji (oceny), a także ustalenia, w jaki sposób efekty te zostaną uznane po zakończeniu mobilności.

Efekty uczenia się opisują to, co uczeń wie, rozumie i potrafi wykonać w wyniku odbytej mobilności. Ważny jest rezultat procesu uczenia się, a nie jego przebieg. Efekty powinny być dostosowane do czasu trwania praktyk i możliwości organizacyjnych instytucji przyjmującej. W warstwie językowej należy zadbać o to, aby efekty uczenia się były mierzalne, jednoznaczne i sformułowane w sposób jednakowo rozumiany przez wszystkie zaangażowane strony, tj. partnerów projektu, uczestnika mobilności i opiekuna praktyk, który będzie odpowiedzialny za weryfikację.

Jeśli mobilność jest elementem obowiązkowej praktyki zawodowej, efekty uczenia się powinny odwoływać się do efektów kształcenia zapisanych w podstawach programowych kształcenia w zawodach. Nie oznacza to jednak, że w projekcie należy powielić wszystkie efekty z PPKZ. Podstawa programowa zawiera efekty kształcenia, których realizacja wymaga znacznie dłuższego czasu niż okres mobilności. Jeżeli tak obszerne i ogólnie sformułowane efekty znajdą się w programie praktyk zagranicznych, może zakłócić to przebieg mobilności i rzetelną weryfikację nabytych umiejętności. Ponadto, jeśli dokumenty wystawione po zakończeniu praktyk będą odnosić się do efektów, które są niemożliwe do zrealizowania w czasie mobilności, podważy to ich wiarygodność.

Warunki realizacji mobilności, w tym oczekiwane efekty uczenia się, powinny być określone w Porozumieniu o programie zajęć (Learning Agreement). Celem tego dokumentu jest przejrzyste i skuteczne zorganizowanie wymiany zagranicznej, oraz zapewnienie, że zrealizowany za granicą program praktyk zostanie oficjalnie uznany. Zalecany przez Komisję Europejską wzór Porozumienia jest dostępny stronie https://erasmusplus.org.pl/dla-beneficjentow/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/linki/umowy.

Dokumentem, który zatwierdza uznanie nabytych efektów uczenia się, jest Suplement do Porozumienia o programie zajęć lub Europass-Mobilność. Jeśli mobilność była realizowana ze wskazaniem punktów ECVET, można wpisać je w tabeli 26B dokumentu Europass-Mobilność. Należy przy tym pamiętać, że punkty ECVET nie mają realnego przełożenia na system edukacji ani na rynek pracy. Sam system ECVET oficjalnie przestał funkcjonować z końcem 2020 roku, natomiast jego zasady są nadal punktem odniesienia do zapewnienia wysokiej jakości mobilności edukacyjnej.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi efektów uczenia się oraz prezentacją na temat Porozumienia o programie zajęć w programie Erasmus+:

Porozumienie o programie zajęć

Efekty uczenia się i ich weryfikacja w projektach mobilności edukacyjnej

Wykorzystanie założeń systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+