Data publikacji: 2022-02-28

Działania wspierające uczestnictwo młodzieży (KA154) – dodatkowa runda konkursowa

Do 4 maja br. otwarta jest dodatkowa runda konkursowa dla wniosków dotyczących Działań wspierających uczestnictwo młodzieży (KA154).

W nawiązaniu do ostatniego Komunikatu NA z dn. 24 marca br. informujemy, że do 4 maja br. otwarta jest dodatkowa runda konkursowa dla wniosków dotyczących Działań wspierających uczestnictwo młodzieży (KA154).

Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja zachęcają wnioskodawców do uwzględniania w projektach działań związanych z:

  • Europejskim Rokiem Młodzieży 2022, a także
  • integracją uchodźców z Ukrainy
  • promowaniem wspólnych wartości europejskich lub
  • walką z dezinformacją i fałszywymi wiadomościami.

Tematy te są dobrze osadzone w istniejącej narracji programu, a włączenie i różnorodność oraz uczestnictwo i zaangażowanie obywatelskie są kluczowymi priorytetami przekrojowymi programu Erasmus+.

Wnioski dotyczące Działań wspierających uczestnictwo młodzieży (KA154) można składać na platformie https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/.

Działania wspierające uczestnictwo młodzieży (KA154)

To wszelkie działania poza formalnym kształceniem i szkoleniem, które zachęcają, wspierają i ułatwiają młodym ludziom uczestnictwo w życiu demokratycznym Europy na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Wspierane działania mogą przybrać formę (lub kombinację): warsztatów, debat, ról, symulacji, wykorzystania narzędzi cyfrowych (np. narzędzi demokracji cyfrowej), kampanii uświadamiających, szkoleń, spotkań i innych form interakcji online lub offline między młodymi ludźmi a decydentami, konsultacji, wydarzeń informacyjnych itp.

Czas trwania projektów: od 3 do 24 miesięcy.

Kto może uczestniczyć w projekcie? Projekt może być realizowany przez: jedną lub więcej nieformalnych grup młodych ludzi, jedną lub więcej organizacji lub ich połączenie. Na etapie składania wniosku należy określić nieformalną grupę (grupy) młodych ludzi i/lub organizacje uczestniczące. Grupa nieformalna musi składać się z co najmniej czterech młodych ludzi w wieku od 13 do 30 lat. Jeden z członków grupy, który ma co najmniej 18 lat, przejmuje rolę przedstawiciela i bierze odpowiedzialność w imieniu grupy.